Welke re-integratieverplichtingen heeft mijn werknemer?

D. (Demi) van Helden

D. (Demi) van Helden

Geplaatst op

3 minuten

Niet alleen jij als werkgever bent verantwoordelijk voor de re-integratie, ook je zieke werknemer heeft een rol te vervullen. Je werknemer moet namelijk actief meewerken aan zijn herstel en de re-integratie. De wet noemt drie concrete re-integratieverplichtingen waar zieke werknemers mee te maken krijgen. Allereerst moet je werknemer gevolg geven aan door jou of door de bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften en meewerken aan getroffen re-integratiemaatregelen. Verder is je werknemer verplicht medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. Ten slotte moet je werknemer passende arbeid verrichten als hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. Dit geldt ook als deze passende arbeid buiten jouw eigen organisatie moet worden verricht.

 

Wat als mijn werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen?

Het kan voorkomen dat je werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie. Als werkgever sta je in zo’n geval niet met lege handen. In een aantal situaties heb je namelijk het recht om de loondoorbetaling van je werknemer stop te zetten. Let hierbij wel op dat je jouw werknemer zo snel mogelijk (na het ontstaan van de reden daarvoor) informeert van jouw voornemen om een loonstop toe te passen. De loonstop is bij het niet-nakomen van re-integratieverplichtingen in de volgende gevallen mogelijk:

  • als je werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt;
  • als je werknemer, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond de aangeboden passende arbeid niet verricht;
  • als je werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die bedoeld zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten;
  • als je werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.

Voor veel van deze gronden is van belang of de werknemer een ‘deugdelijke grond’ had om niet mee te werken aan zijn re-integratie. Het is daarom raadzaam om bij het vermoeden van een grond voor een loonstop te informeren naar de reden dat hij niet voldoende aan zijn re-integratie doet. Het kan namelijk zo zijn dat de werknemer kan verklaren waarom hij bepaalde verplichtingen niet is nagekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die niet bij de bedrijfsarts is verschenen, maar hier een goede reden voor had. Het onterecht opleggen van een loonstop kan in sommige gevallen namelijk resulteren in een verplichting om je werkgever een vergoeding te betalen.

 

Wanneer een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften, kent de wet ook nog de mogelijkheid van loonopschorting. Lees hier meer over in de blog ‘Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: dit zijn de regels’.

 

Moet ik de werknemer aanspreken op zijn re-integratieverplichtingen?

Als je als werkgever de mogelijkheid hebt om het loon van je zieke werknemer stop te zetten of op te schorten, is het verstandig om dit ook (na dit aan je werknemer te hebben medegedeeld) te doen. Dit kan namelijk tot jouw eigen re-integratieverplichtingen behoren. Als na afloop van het tweede ziektejaar blijkt dat jouw werknemer zich niet heeft gehouden aan zijn re-integratieverplichtingen en je niet hebt ingegrepen, kan het UWV namelijk oordelen dat je niet voldoende aan je re-integratieverplichtingen hebt gedaan.

In sommige gevallen kun je als werkgever zelfs overgaan tot ontslag van je zieke werknemer als deze niet meewerkt aan zijn re-integratie. In zo’n situatie kun je de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoek zal echter pas kans van slagen hebben als je werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Verder moet je eerst geprobeerd hebben om je werknemer alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen te laten voldoen; je moet je werknemer schriftelijk hebben gemaand tot nakoming van zijn verplichtingen of de loondoorbetaling al hebben gestopt vanwege het niet nakomen van deze verplichtingen. Ook moet je bij het UWV een deskundigenoordeel hebben aangevraagd waaruit blijkt dat je werknemer (inderdaad) onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Pas op dat moment kan het ontbindingsverzoek kans van slagen hebben.

 

Opzeggen tijdens periode opzegverbod?
In sommige gevallen is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer tijdens de periode van het opzegverbod te beëindigen. Zie voor alle mogelijkheden de blog “Het opzegverbod bij ziekte”. 

 

Mijn werknemer heeft een second opinion gevraagd. Moet ik de re-integratie nu opschorten?

Als je werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Gedurende de tijd die nodig is om deze second opinion aan te vragen en te ontvangen, loopt het advies van de eerste bedrijfsarts gewoon door. De aanvraag heeft dus geen opschortende werking. De al lopende afspraken met betrekking tot de re-integratie blijven gewoon bestaan. Dit geldt ook als je werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt bij het UWV. Ook in dat geval blijven de re-integratieafspraken gewoon van kracht. Het is dus niet nodig om de re-integratie op te schorten wanneer je werknemer een second opinion of een deskundigenoordeel aanvraagt.

 

Wat wordt de volgende blog in de reeks?

In de volgende blog bespreek ik wat de gevolgen zijn als je als werkgever niet aan je re-integratieverplichtingen voldoet.

Bij een langdurig ziektetraject komt er een hoop op werkgevers af. Wat mag en moet je vragen (voor een kloppend dossier)? Hoe werkt loondoorbetaling? Wat kan je doen als een werknemer niet geheel eerlijk is over zijn ziekte en beperkingen? Waar moet je op letten bij de re-integratie van de desbetreffende werknemer? En wat zijn de consequenties bij het niet-naleven van de regels?

Speciaal voor werkgevers schrijft Demi van Helden de blogreeks ‘De zieke werknemer: alles wat je als werkgever moet weten’. Iedere week zoomt zij in op een onderdeel van het ziektetraject.

Blog 1: Mijn werknemer meldt zich ziek: wat nu?
Blog 2: Ik heb twijfels over de ziekte van mijn werknemer. Wat kan ik doen? 
Blog 3: Zieke werknemers en vakantiedagen; hoe zit dat eigenlijk?
Blog 4: Loondoorbetalingverplichting bij ziekte: dit zijn de regels
Blog 5: Het opzegverbod bij ziekte
Blog 6: Het re-integratietraject: verplichtingen van de werkgever
Blog 7: Welke re-integratieverplichtingen heeft mijn werknemer?
Blog 8: Het re-integratieverslag en de beoordeling van het UWV: dit moet je weten

De periode van loondoorbetaling is voorbij. Wat nu?

Gerelateerd bericht:

De periode van loondoorbetaling is voorbij. Wat nu?