Wet bestuur en toezicht rechtspersonen - introductie; bestuurders en toezichthouders bereid u voor!

J. (Janneke) Braat

J. (Janneke) Braat

Geplaatst op

2 minuten

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR-2021) heeft lang op zich laten wachten, maar treedt op 1 juli 2021 (eindelijk) in werking. Deze wet geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waaronder in de semipublieke sector. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten in die sector. Al in september 2013 kwam de Commissie Halsema naar aanleiding van deze incidenten met aanbevelingen in haar rapport Een lastig gesprek. In datzelfde jaar zag de Wet Bestuur en Toezicht (WBT-2013) het daglicht. Die wet was het vertrekpunt voor de (nadere invulling van de) WBTR.

Het Burgerlijk Wetboek bevat op dit moment al regels over bestuur en toezicht van naamloze en besloten vennootschappen (NV en BV). Zo’n regeling ontbrak of was onvolledig voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De WBTR verduidelijkt de regels voor deze rechtspersonen en sluit aan bij de bestaande regels uit het Burgerlijk Wetboek voor de NV en BV. Door deze uniformering gaat de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht gelden voor alle rechtspersonen.

De belangrijkste elementen van de WBTR zijn:

  1. Toezicht; invoering van een wettelijke grondslag Raad van Commissarissen en een monistisch bestuursmodel (one tier board)
  2. Richtsnoer; uniformering van de norm voor de taakvervulling van bestuurders en commissarissen
  3. Stemrecht; beperking van het meervoudig stemrecht
  4. Belet en ontstentenis; introductie van een statutaire belet- en ontstentenisregeling
  5. Ontslag en bestuursverbod; modernisering van de criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen
  6. Tegenstrijdig belang; uniformering van de tegenstrijdig belang-regeling
  7. Aansprakelijkheid; uniformering van de regels voor aansprakelijkheid in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling

Invoering van de WBTR zal ingrijpende gevolgen hebben voor (de positie van bestuurders en toezichthouders van) verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Komende weken wijden wij aan elk van deze zeven elementen een korte blog. Wij sluiten deze blogreeks in de tweede helft van juni 2021 af met een webinar. Hiermee hopen wij u volledig op de hoogte te brengen en goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de WBTR per 1 juli a.s. Een goed begin is immers het halve werk!

Heeft u momenteel of tussentijds al vragen, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten tot ons webinar. Neem gerust eerder contact met ons op.

Lees hier alle delen uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen-reeks

 

New call-to-action

 

 

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer overlijdt?

Gerelateerd bericht:

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer overlijdt?