Stoppen met mijn bedrijf: hoe doe ik dat zonder failliet te gaan?

W. (Wesley) Terhaerdt

W. (Wesley) Terhaerdt

Geplaatst op

3 minuten

Een tekort aan personeel, stijgende inkoopprijzen, energiekosten die de pan uit rijzen en tegelijkertijd dient u ook de coronasteun terug te betalen. Het is klap op klap op klap en u ziet geen andere uitweg dan te stoppen met uw bedrijf (BV of NV). U wilt dit natuurlijk netjes regelen, maar hoe doet u dat? Dient u in dat geval uw eigen faillissement aan te (laten) vragen of zijn er alternatieven? Dit en meer bespreken wij in deze blog.

Beëindigingswijze(n)

Wanneer u de keuze heeft gemaakt om te stoppen met uw bedrijf is het van belang om de wijze van beëindiging te bepalen. Dit doet u aan de hand van de financiële positie van uw bedrijf, meer in het bijzonder door (de verhouding tussen) de waarde van uw baten (bezittingen) af te zetten tegenover de totale hoogte van uw schulden. Dit leidt tot een van de volgende scenario’s.

 

Scenario

 

Beëindigingswijze

1.       Zijn de baten gelijk aan of hoger dan uw schulden?

 

U kunt uw bedrijf beëindigen door middel van een ontbinding, gevolgd door een vereffening

2.       Heeft uw bedrijf nog baten maar zijn deze lager dan uw totale schulden?

 

U kunt uw bedrijf beëindigen door middel van een faillissementsaanvraag of het aanbieden van een liquidatieakkoord aan uw schuldeisers

3.       Heeft uw bedrijf geen (te verwachten) baten (meer), maar nog wel schulden?

 

U kunt uw bedrijf beëindigen door middel van een zogenoemde “turboliquidatie

4.       Heeft uw bedrijf geen baten en ook geen schulden?

 

U kunt uw bedrijf beëindigen door middel van een zogenoemde “turboliquidatie

 

Ontbinding met vereffening

Zijn de baten gelijk aan of hoger dan uw totale schulden, dan kunt u uw bedrijf beëindigen door middel van een ontbinding met vereffening. De ontbinding van uw bedrijf geschiedt door middel van een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Van deze ontbinding dient u opgave te doen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Na de ontbinding dient u het vermogen van uw bedrijf te vereffenen. Dit houdt kortgezegd in dat u alle baten van uw bedrijf te gelde maakt en u de vorderingen van uw schuldeisers voldoet. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wet in dit verband nadere eisen/voorwaarden stelt, zoals het opstellen van een “plan van verdeling”, het in acht nemen van bepaalde termijnen en het opstellen van “een rekening en verantwoording”.

Faillissement vs. liquidatieakkoord

In het geval uw bedrijf nog wel baten heeft, maar uw totale schulden hoger zijn dan de baten, dan ligt het in eerste instantie op uw weg om het faillissement van uw bedrijf aan te (laten) vragen.

Een faillissement kunt u echter voorkomen door met uw schuldeisers overeenstemming te bereiken over een gedeeltelijke voldoening van hun vordering, waarbij het restant wordt kwijtgescholden. Dit wordt ook wel een “schuldeisersakkoord” of “liquidatieakkoord” genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat het uw schuldeisers vrij staat om met een dergelijke regeling akkoord te gaan, maar sinds de Wet Homologatie Onderhands Akkoord is het ook mogelijk om een akkoord dwingend aan uw schuldeisers op te leggen.

In veel gevallen is het echter niet nodig om een akkoord dwingend op te laten leggen, mits de wettelijke rangorde in acht wordt genomen en de schuldeisers voldoende worden geïnformeerd. Het aanbieden van een liquidatieakkoord zorgt er namelijk voor dat schuldeisers in financiële zin doorgaans beter af zijn dan in geval van een faillissement van uw bedrijf. Voor u als bestuurder heeft een liquidatieakkoord ten opzichte van een faillissement als voordeel dat u niet (mogelijk) jarenlang te maken heeft met de gevolgen van het faillissement en dat mogelijke persoonlijke aansprakelijkheden voorkomen kunnen worden.

Turboliquidatie

Heeft uw bedrijf geen baten, maar nog wel schulden, of heeft uw bedrijf geen baten en ook geen schulden, dan is het mogelijk om uw bedrijf te beëindigen door een ontbinding zonder vereffening, de zogenoemde “turboliquidatie”. De vereffeningsfase (paragraaf hiervoor) kan in dat geval worden overgeslagen. De wet schrijft immers voor dat als geen baten zijn te verwachten ten tijde van de ontbinding, dan geen vereffening volgt en de rechtspersoon direct na het ontbindingsbesluit ophoudt te bestaan.

De route van de turboliquidatie is echter niet geheel zonder risico’s. Hoe dat precies zit, leest u in de blog “Wanneer is een bestuurder aansprakelijk bij een turboliquidatie”.

In dit kader is het vermeldenswaardig dat in juli 2022 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te verbeteren door de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. Het bestuur dient hiertoe bij de Kamer van Koophandel diverse stukken te deponeren, waaronder een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, en een schriftelijke opgave voor het ontbreken van baten op het moment van ontbinding. Meer hierover leest u in de blog Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”.

Heeft u vragen over bedrijfsbeëindigingen of deze blog, neem dan gerust contact met ons op.


Geschreven door: Milad Hamidy en Wesley Terhaerdt 

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser

Gerelateerd bericht:

De afkoelingsperiode als middel tegen verhaalsacties van de individuele schuldeiser