Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

2 minuten

Op 28 juni 2021 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie gebracht. Verwacht wordt dat een aanzienlijk aantal ondernemers als gevolg van de uitbraak van het coronavirus op korte termijn hun ondernemingen zullen willen beëindigen en in dat kader overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatieregeling. Deze toename zou volgens de wetgever een verhoogd risico op misbruik van turboliquidatie met zich mee kunnen brengen. In deze blog worden de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel uiteengezet.

Turboliquidatie

Turboliquidatie is een relatief eenvoudige, snelle en goedkope manier om een rechtspersoon die geen baten meer heeft te beëindigen. Voor een uitgebreidere omschrijving van dit instrument en de huidige turboliquidatieregeling, verwijs ik u naar onderstaande artikelen:

Turboliquidatie: bescherming lijkt in zicht voor schuldeisers

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk bij een turboliquidatie?

 

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt de positie van schuldeisers (beter) te beschermen, de transparantie te vergroten en misbruik tegen te gaan. De wetgever wil hiermee het vertrouwen in een turboliquidatie vergroten, zodat de regeling toegankelijker wordt voor ondernemers om toe te passen.

Verantwoordings- en bekendmakingsplicht
Het wetsvoorstel verplicht het bestuur om binnen 10 werkdagen nadat de ontbinding van de rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (waar die rechtspersoon is ingeschreven) de volgende stukken te deponeren:

  • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, en indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  • een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon; en
  • de jaarrekeningen inzake de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht bestaat waaraan nog niet is voldaan, zo nodig inclusief een accountantsverklaring.

Nadat het bestuur van de rechtspersoon deze stukken heeft gedeponeerd, moet het bestuur de schuldeisers hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Deze mededeling is vormvrij en hierbij kan worden uitgegaan van de contactgegevens die zich in de administratie van de rechtspersoon bevinden.

Bestuursverbod
Het niet voldoen aan de verantwoordings- en bekendmakingsplicht zal niet alleen strafbaar worden gesteld in de Wet op de economische delicten, maar kan ook leiden tot een bestuursverbod.

De rechtbank kan op verzoek van het Openbaar Ministerie een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder, indien de bestuurder:

  •  niet heeft voldaan aan de verantwoordings- en bekendmakingsplicht; en/of
  • doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; en/of
  • in de twee jaren voorafgaand aan de ontbinding, hetzij als zodanig, hetzij als natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een beëindiging van een rechtspersoon via turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, tenzij hem daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

Tijdelijk karakter

De met dit wetsvoorstel beoogde maatregelen zijn vooralsnog slechts tijdelijk van aard en duren in beginsel twee jaar. Er bestaat echter wel een mogelijkheid tot verlenging.

De consultatieperiode loopt bijna af (tot en met 27 juli 2021).

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking zal treden. Tot dat moment geldt de aanmerkelijk soepelere turboliquidatie.

Heeft u op dit moment al vragen over turboliquidatie of deze blog, neem dan gerust contact met ons op. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

New call-to-action

 

Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding

Gerelateerd bericht:

Aandeelhoudersgeschillen: uitstoting vs. uittreding