Wet Franchise: houd elkaar goed op de hoogte!

M.R. (Martijn) van de Zand

M.R. (Martijn) van de Zand

Geplaatst op

2 minuten

In de aftrap van deze blogreeks bespraken wij dat wij u zullen meenemen in de belangrijkste veranderingen en gevolgen van de Wet Franchise. De vorige blog stond in het teken van de informatieverplichtingen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst en de zogenaamde standstill-periode. In deze blog blijven we nog even “steken” bij de informatieverplichtingen, maar trekken we deze door naar de periode erna, te weten tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. Ten slotte komt de alom bekende zorgplicht ook nog aan bod.

 

Informatieverplichting tijdens de looptijd

Zoals gezegd, houdt de informatieverplichting van de franchisegever niet op als de franchiseovereenkomst eenmaal is gesloten.

De franchisegever is – tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst – verplicht de franchisenemer tijdig te informeren over:

  • de voorgenomen wijzigingen van de franchiseovereenkomst;
  • de door de franchisegever van de franchisenemer verlangde investeringen;
  • een besluit tot gebruik van een afgeleide formule (rechtstreeks door franchisegever of via een derde), inclusief inhoud en strekking daarvan; en
  • in hoeverre de financiële bijdragen, die franchisenemer in het voorafgaande boekjaar conform de eis van de franchisegever heeft gedaan, de kosten of investeringen dekken. Daarmee bedoelen we de kosten die de franchisegever met deze bijdragen beoogt of heeft beoogd te dekken (dit betreft een jaarlijkse verplichting).


Maar let op, naast deze concrete punten heeft de franchisegever nog een verplichting. Hij moet in brede zin alle informatie aan de franchisenemer geven, waarvan hij in ieder geval kan vermoeden dat deze voor de franchisenemer van belang is.

Moment en wijze van informatieverstrekking
Ook voor de informatieverplichting tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst, geldt dat er bepaalde wettelijke eisen (kunnen) worden gesteld. Zo zal de informatie voldoende duidelijk en daarnaast (achteraf) goed raadpleegbaar moeten zijn. De exacte eisen kunnen afhankelijk zijn van verschillende omstandigheden; hierover adviseren wij u graag.

Jaarlijks overleg
Naaste bovenstaande informatieplicht bepaalt de Wet Franchise ook dat er ten minste eenmaal per jaar overleg dient plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer. Wij raden u aan dit overleg goed te documenteren door bijvoorbeeld een gespreksverslag op te stellen.

Zorgplicht

Bijstand
Gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst, dient de franchisegever ook de bijstand en de commerciële en technische ondersteuning te verlenen. Hiermee wordt bedoeld de ondersteuning die de franchisenemer redelijkerwijs nodig heeft voor het exploiteren van de formule. Dit is een inspanningsverplichting van de franchisegever. De Wet Franchise bepaalt overigens wel dat de franchisenemer ook zelf aan de bel moet trekken als hij bijstand of ondersteuning nodig heeft en dit dus niet geheel voor rekening van de franchisegever komt.

Goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap
Voorgaande informatie- en overlegverplichting zijn deels concretisering van het goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap. Een equivalent hiervan kennen we voor huur- en arbeidsovereenkomsten. In sommige verhoudingen – en zo ook tussen de franchisegever en de franchisenemer – is er sprake van een zorgplicht tegenover elkaar. De franchisegever en de franchisenemer dienen zich naar elkaar te gedragen in redelijkheid en zorgvuldigheid. Hiervoor worden geen specifieke en vooraf bepaalde regels gegeven, maar invulling vindt plaats aan de hand van de omstandigheden van het geval en hangt tevens af van maatschappelijke ontwikkelingen. Partijen dienen voornamelijk naar elkaars belangen te kijken. Zo zal de franchisegever niet alleen naar zijn eigen belang moeten kijken, maar ook naar zowel de belangen van de keten als geheel als naar de individuele belangen van de franchisenemer. Interessant feit is dat door de hiervoor besproken informatieplicht de franchisenemer kan controleren of de franchisegever zich wel als goed franchisegever gedraagt.

Tot slot

Zoals gezien biedt de Wet Franchise zowel specifieke als algemene spelregels om zowel voor de franchisegever als de franchisenemer het beste uit de franchiseformule te kunnen halen. Mocht u vragen hebben over uw (concept)franchiseovereenkomst, dan kijken we graag met u mee.

New call-to-action 

 

Wet Franchise: goodwill en non-concurrentie

Gerelateerd bericht:

Wet Franchise: goodwill en non-concurrentie