Wet Franchise: hier moet u op letten voordat u een franchiseovereenkomst sluit

M.R. (Martijn) van de Zand

M.R. (Martijn) van de Zand

Geplaatst op

2 minuten

In de aftrap van deze blogreeks bespraken wij dat wij u zullen meenemen in de belangrijkste veranderingen en gevolgen van de Wet Franchise. In deze blog staan we stil bij de informatieverplichtingen voorafgaand aan de totstandkoming van de franchiseovereenkomst tussen franchisegever en franchisenemer, en de zogenaamde standstill-periode

 

Precontractuele informatieverplichtingen

Eén van de speerpunten van de Wet Franchise is de wettelijk verankerde informatieplicht.

Informatieverplichtingen franchisegever
De precontractuele informatieverplichtingen richten zich voornamelijk tot de franchisegever. Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst heeft deze informatieplicht tot doel dat de franchisenemer voldoende is geïnformeerd. Dit om de franchisenemer bewust te maken van de (financiële) gevolgen als hij zou besluiten de franchiseovereenkomst aan te gaan.

De franchisegever dient de franchisenemer in ieder geval te informeren over:

  • het (tekenklare) concept van de franchiseovereenkomst met bijlagen;
  • de te betalen vergoedingen, opslagen en andere bijdragen;
  • de van de franchisenemer verlangde investeringen;
  • de wijze waarop het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers plaatsvindt en (als dit er is) de contactgegevens van het orgaan dat de franchisenemers vertegenwoordigt ;
  • de mate waarin en de wijze waarop de franchisegever, al dan niet via een afgeleide formule, in concurrentie kan treden met de franchisenemer; 
  • de manieren waarop de franchisenemer kennis kan nemen van omzetgerelateerde gegevens die hemzelf betreffen of voor zijn bedrijfsvoering van belang zijn; en
  • alle overige omstandigheden waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.


Deze informatie gezamenlijk wordt vaak aangeduid als het zogenaamd Precontractueel Informatie Dossier (PID).

Moment en wijze van informatieverstrekking
Deze informatie dient tijdig (tenminste vier weken of zoveel meer dan nodig is voor het kunnen doornemen van de informatie) voor het sluiten van de franchiseovereenkomst bij de franchisenemer bekend te zijn. Daarnaast dient de informatie zo geformuleerd en vormgegeven te zijn dat de franchisenemer een weloverwogen besluit kan nemen over het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Informatie- onderzoeksverplichtingen franchisenemer
De franchisenemer dient op zijn beurt informatie over zijn financiële positie te verstrekken aan de franchisegever. Bovendien is de bestaande jurisprudentie verankerd in een wettelijke onderzoeksplicht. Hij dient namelijk ook zelf te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen een franchiseovereenkomst zal sluiten, eventueel door het inschakelen van een (externe) adviseur.

Standstill-periode van vier weken

Voortbordurend op het belang dat de wetgever heeft gehangen aan de bewustwording van de (financiële) gevolgen voor de franchisenemer, geeft de Wet Franchise de franchisenemer hier (nog) meer handvatten voor. Er geldt namelijk een zogenaamde standstill-periode van vier weken, waarin de franchisenemer de hiervoor genoemde informatie rustig kan bestuderen en zich hier eventueel over kan laten adviseren.

Binnen deze termijn gelden de volgende uitgangspunten:

  • het concept van de franchiseovereenkomst mag niet meer worden gewijzigd, tenzij deze wijziging tot voordeel van de franchisenemer strekt;
  • het is niet toegestaan de franchiseovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst met de franchisenemer te sluiten, met uitzondering van een geheimhoudingsovereenkomst;
  • het is niet toegestaan de (aankomend) franchisenemer aan te zetten tot het doen van betalingen of investeringen die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst.


De standstill-periode begint te lopen op het moment dat de franchisenemer alle (tekenklare) informatie heeft ontvangen. Zorg dat u dit moment goed vastlegt! Als er, door bijvoorbeeld hernieuwde onderhandelingen, wijzigingen worden aangebracht, dan geldt in principe dat de standstill-periode weer opnieuw gaat lopen.

Overigens geldt de standstill-periode in beginsel niet als er sprake is van een opvolgende franchiseovereenkomst tussen dezelfde partijen (of eventueel met een aan de franchisenemer gelieerde partij).

Tot slot

Naast de informatieverplichtingen voorafgaand aan de totstandkoming van de franchiseovereenkomst, schrijft de Wet Franchise ook informatieverplichtingen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst voor. Op die verplichtingen zullen wij in onze volgende blog nader ingaan.

Mocht u vragen hebben over uw (concept) franchiseovereenkomst, dan kijken we graag met u mee.

 

New call-to-action

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken