Wet bestuur en toezicht rechtspersonen – deel 3 (meervoudig stemrecht); bestuurders en toezichthouders bereid u voor!

J.M.A.J. (Johan) Thielen

J.M.A.J. (Johan) Thielen

Geplaatst op

1 minuten

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR-2021) heeft lang op zich laten wachten, maar treedt op 1 juli 2021 (eindelijk) in werking. Deze invoering zal ingrijpende gevolgen hebben voor (de positie van bestuurders en toezichthouders van) stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De komende weken bereiden wij u graag voor op de inwerkingtreding van de WBTR door het plaatsen van een aantal korte blogs en het geven van een webinar in de tweede helft van juni a.s. In onze introductie van deze blogreeks bespraken wij dat de WBTR zeven belangrijke elementen bevat. In dit derde deel van de blogreeks staat het onderwerp meervoudig stemrecht centraal.

De statuten van naamloze en besloten vennootschappen (NV’s en BV’s) kunnen op dit moment bepalen dat aan een met naam of in functie aangeduide bestuurder of commissaris meer dan één stem wordt toegekend. Dit wordt ook wel het meervoudig stemrecht genoemd. Een bestuurder of commissaris kan echter nooit meer stemmen uitbrengen dan alle bestuurders of commissarissen tezamen. Voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ontbrak deze wettelijke beperking. Hierdoor kan aan hen momenteel dus een onbeperkt meervoudig stemrecht zijn of worden toegekend.

Met de invoering van de WBTR zullen de regels omtrent het meervoudig stemrecht worden geüniformeerd voor alle rechtspersonen. Deze uniformering betekent dat in de statuten aan een bestuurder of toezichthouder van stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen meer dan één stem kan worden toegekend, maar dat die bestuurder of toezichthouder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders tezamen.

Mochten de huidige statuten – dus vóór de invoering van de WBTR - van een stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij bepalen dat een bestuurder of toezichthouder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders tezamen, dan is en blijft die statutaire bepaling geldig. Maar let op, deze geldigheid is beperkt tot uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de WBTR (1 juli 2026) of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt).

Heeft u momenteel al vragen over de WBTR, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten tot onze volgende blog of ons webinar. Neem gerust eerder contact met ons op.

Lees hier de voorgaande delen uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen-reeks

 

New call-to-action

5 tips bij contracteren

Gerelateerd bericht:

5 tips bij contracteren