Nieuwe herstructureringswetgeving direct van meerwaarde voor de ondernemer in zwaar weer!

M.H. (Marike) Boersen

M.H. (Marike) Boersen

Geplaatst op

2 minuten

Sinds 1 januari 2021 maakt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) het voor ondernemers in financieel zwaar weer mogelijk om een faillissement te voorkomen door een (dwang)akkoord aan zijn schuldeisers aan te bieden. Een welkom instrument voor ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Op vrijdag 15 januari 2021 is de eerste uitspraak in het kader van deze nieuwe wet gepubliceerd. De uitspraak gaat in op voorzieningen die een ondernemer op grond van de WHOA al in een vroegtijdig stadium aan de rechtbank kan verzoeken te treffen, waarna de ondernemer kan proberen succesvol een (dwang)akkoord tot stand te brengen.

De WHOA in het kort

De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid om een te hoge schuldenlast te verminderen of activiteiten buiten faillissement te beëindigen door een akkoord aan te bieden aan schuldeisers en aandeelhouders. Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is dat alle schuldeisers na goedkeuring door de rechter gebonden zijn aan het akkoord, óók indien zij niet stemden of niet hebben ingestemd. In de WHOA zijn enkele specifieke voorzieningen opgenomen die kunnen voorkomen dat een in gang gezet WHOA-traject wordt geblokkeerd of vertraagd. In de eerste uitspraak van vrijdag 15 januari 2021, die hier is te vinden, staan enkele van deze voorzieningen centraal.  

Uitspraak rechtbank Den Haag

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat het om een MKB-ondernemer in de retailbranche die een akkoord wil aanbieden aan zijn schuldeisers. Een schuldeiser heeft beslag gelegd op de voorraad en inventaris waardoor de ondernemer vreest dat schuldeisers zijn faillissement zullen aanvragen of verdere verhaalsacties zullen nemen. De ondernemer verzoekt de rechtbank daarom om een zogenaamde afkoelingsperiode van twee maanden af te kondigen en de al gelegde beslagen op te heffen, zodat de ondernemer in de tussentijd kan proberen een inmiddels in gang gezet WHOA-traject succesvol af te ronden.

De rechtbank oordeelt dat voldoende is gebleken dat de belangen van de schuldeisers gebaat zijn bij de afkondiging van een afkoelingsperiode en acht de afkoelingsperiode noodzakelijk met het oog op de voorbereiding van een akkoord. De rechtbank wijst het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode dus  toe. Verder is naar het oordeel van de rechtbank summierlijk gebleken dat de beslagleggers door opheffing van de beslagen niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad. Mede omdat de ondernemer voor de voortzetting van de onderneming afhankelijk is van  goederen waarop het beslag rust (voorraad en inventaris), wordt het verzoek tot opheffing van de beslagen toegewezen.

De rechtbank houdt wel de vinger aan de pols: ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers wordt de ondernemer namelijk verplicht om de rechtbank uiterlijk 15 februari 2021 (één maand na afkondiging van de afkoelingsperiode) schriftelijk te informeren over de voortgang van de akkoordprocedure. Dit dient te gebeuren door middel van een schriftelijk verslag waaruit moet blijken welke acties de ondernemer heeft ondernomen om tot een akkoord te komen, in hoeverre is voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan het indienen van een akkoord en wanneer een akkoord aan de schuldeisers zal worden voorgelegd.

 

Ter afsluiting

In het kader van de WHOA is deze uitspraak de eerste, maar er zullen er nog veel gaan volgen. Heeft uw onderneming moeite met het betalen van openstaande vorderingen van schuldeisers en vreest u dat een faillissement in de toekomst onvermijdelijk is? Wacht dan niet totdat de overheid haar steunmaatregelen intrekt en neem geheel vrijblijvend contact op met Marike Boersen via boersen@bierman.nl of Thijmen Ross via ross@bierman.nl.

 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuw herstructureringsinstrument ter voorkoming van faillissementen. Deze wet geeft de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akkoord met zijn schuldeisers en daarmee een faillissement af te wenden. Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is dat alle schuldeisers na goedkeuring door de rechter gebonden zijn aan het akkoord, óók indien zij niet stemden of niet hebben ingestemd.

Meer informatie over de WHOA is te vinden op onze WHOA-pagina.

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken

Gerelateerd bericht:

Non-conformiteit in de praktijk: een auto met gebreken