Oplevering van werk: de zes belangrijkste gevolgen

K.J.T. (Karel) Boersma

K.J.T. (Karel) Boersma

Geplaatst op

2 minuten

Eén van de hoofdverplichtingen van een aannemer is om het werk aan diens opdrachtgever op te leveren. De aannemer kan dit doen door het werk gereed te melden, waarna de opdrachtgever het werk dient op te nemen. Deze opdrachtgever dient aan de aannemer te laten weten of hij het werk, al dan niet onder voorbehoud van herstel van aanwezige gebreken, aanvaardt. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste rechtsgevolgen van de oplevering van het werk.

1. Risico naar opdrachtgever

Vanaf het moment van oplevering van het werk is het werk voor risico van de opdrachtgever. Als het werk bijvoorbeeld door brand beschadigd raakt, is de aannemer daarvoor niet meer aansprakelijk. De opdrachtgever doet er dan ook verstandig aan om het werk vanaf de dag van oplevering te verzekeren. De opdrachtgever blijft ook de aanneemsom verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

2. Aannemer niet meer aansprakelijk

Na oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering had moeten zien. De aannemer is nog wel aansprakelijk voor zogenaamde ‘verborgen gebreken’. Dit zijn gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering niet heeft gezien of had behoren te zien.

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt deze regel gewijzigd voor aanneming van werk van bouwwerken. In dat geval is de aannemer na de oplevering ook aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering zichtbaar waren, tenzij de opdrachtgever deze gebreken heeft geaccepteerd.

3. Aanneemsom verschuldigd

Bij de oplevering van het werk is de opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd. Vaak wordt van deze regel afgeweken doordat wordt overeengekomen dat na de oplevering nog een percentage van de aanneemsom op een later tijdstip betaald kan worden, bijvoorbeeld als er een zogenaamde ‘onderhoudstermijn’ is overeengekomen.

Indien er sprake is van de bouw van een woning in opdracht van een consument, dan mag de opdrachtgever 5% van de aanneemsom in depot bij een notaris storten.

4. Boete voor te laat opleveren stopt

Als partijen een boete wegens te late oplevering zijn overeengekomen dan wordt deze niet (verder) verbeurd.

5. Garantie- en aansprakelijkheidstermijnen gaan in

De tussen partijen overeengekomen garantie- en aansprakelijkheidstermijnen gaan in. In sommige gevallen gaan deze termijnen pas in na het verstrijken van een overeengekomen ‘onderhoudstermijn'. Zie bijvoorbeeld paragraaf 12 UAV 2012.

Een onderhoudstermijn is een termijn waarbinnen de aannemer alle binnen deze termijn aan het licht komende gebreken dient te herstellen, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van slijtage of onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever. Vaak wordt een onderhoudstermijn van drie of zes maanden overeengekomen.

Als partijen geen aansprakelijkheidstermijn zijn overeengekomen, dan geldt de wettelijke aansprakelijkheidstermijn van twintig jaar na oplevering van het werk.

6. Dekking op de CAR-verzekering stopt

Vanaf het moment van de oplevering stopt de dekking van de CAR-verzekering, tenzij de onderhoudstermijn is meeverzekerd. Als de onderhoudstermijn is meeverzekerd geldt er nog een beperkte dekking.

Omdat de dekking van de verzekerde bouwtermijn eindigt op het moment van oplevering is het zaak bij deelopleveringen of bij voortijdige ingebruikname van het werk vooraf advies in te winnen bij uw verzekeringsadviseur.

Conclusie

De oplevering van het werk heeft meerdere gevolgen. Gelet op deze belangrijke gevolgen is het zaak om goed na te denken over het moment van de oplevering en de (datum van) de oplevering goed vast te leggen.

Certificering werkzaamheden aan CV-ketels: een lastenverlichting voor de VvE en de gemeente?

Gerelateerd bericht:

Certificering werkzaamheden aan CV-ketels: een lastenverlichting voor de VvE en de gemeente?