Het Coronavirus: een checklist voor ondernemers

Bierman Advocaten

Bierman Advocaten

Geplaatst op

3 minuten

De afgelopen dagen zijn door de overheid verstrekkende maatregelen genomen en ondervindt inmiddels iedere ondernemer de gevolgen van de Coronacrisis. Ondernemers worden bijvoorbeeld met de situatie geconfronteerd dat zij verplichtingen richting anderen door het Coronavirus niet na kunnen komen en andersom. Waar moet u als ondernemer tijdens deze crisis rekening mee houden?

Voor vragen die u heeft vanuit een werkgeversperspectief of vragen die u heeft over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud kijkt u op de andere berichten die wij op deze site geplaatst hebben.

Checklist
 

Inventariseer uw contractuele verplichtingen
Breng goed in kaart welke verplichtingen u hebt richting uw contractuele wederpartijen en welke verplichtingen u wel of niet kunt nakomen. Let ook op termijnen waarbinnen over de kwaliteit en hoeveelheid producten geklaagd moet worden. Ook wanneer er geen schriftelijke overeenkomst is, kan het zijn dat u toch een verplichting heeft op basis van mondelinge afspraken.

Scan eventuele overmachtbepalingen in uw contracten
De wet regelt dat u niet verplicht bent schade aan uw wederpartij te vergoeden bij niet-nakoming van uw verplichting als gevolg van overmacht. Wat er gezien wordt als overmacht is in iedere situatie anders en dus een grijs gebied. Partijen bepalen in contracten (en algemene voorwaarden) vaak al welke situaties zij aanmerken als overmacht. Het ziet er naar uit dat de uitwerking van het Coronavirus onder omstandigheden een beroep op overmacht kan rechtvaardigen. Bij onduidelijkheid; neem dan contact op met uw advocaat.

Informeer uw contractspartijen zo snel mogelijk over uw niet nakoming
Het is van belang dat u, wanneer u weet dat u uw verplichting door het Coronavirus niet meer kunt nakomen, uw contractspartij zo snel mogelijk daarover informeert. Zodoende stelt u uw contractspartij in staat zelf maatregelen te treffen om mogelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Neem maatregelen ter beperking van schade
Wordt u op de hoogte gesteld door uw contractspartij dat deze zijn verplichting jegens u niet kan nakomen? Neem dan zo snel mogelijk schadebeperkende maatregelen! U heeft een eigen verplichting deze schade te beperken. Doet u dit onvoldoende, dan kan een rechter van mening zijn dat uw contractspartij een minder hoge (of geen) schadevergoeding aan u hoeft te betalen, omdat er dan sprake is van “eigen schuld.” Ontbind, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk contracten met contractspartijen die hun afspraken niet met u nakomen. En doe dat schriftelijk en daarmee aantoonbaar.

Treed met uw contractspartijen in overleg over een gezamenlijke oplossing
Het is altijd beter vooraf open en transparant problemen, veroorzaakt door de niet nakoming van verplichtingen, te bespreken met uw contractspartij en hierover afspraken te maken. Als u horecaondernemer bent met een huurpand, zou het maar zo kunnen zijn dat u door de verplichte sluiting de huur niet tijdig kunt betalen. Er zijn al enkele gevallen bekend waarin de verhuurder bereid is tijdelijk, vanwege de huidige uitzonderlijke omstandigheden, de huur te verlagen. Geef uw contractspartij dus de mogelijkheid met u mee te denken en denk “out-of-the-box“ voor een passende oplossing!

Leg afspraken schriftelijk vast
Ook los van deze Coronacrisis is het natuurlijk altijd beter afspraken schriftelijk vast te leggen. In deze tijden van crisis, en de chaos die daarmee onherroepelijk gemoeid gaat, is het echter iets dat nog makkelijk vergeten kan worden door ondernemers. Stel echter toch zoveel mogelijk op schrift en voorkom daarmee dat u na afloop van de crisis een mondelinge afspraak moet bewijzen!

Houd rekening met een mogelijk faillissement van uw contractpartij
Probeer in te schatten hoe uw contractpartijen er financieel voor staan. Mogelijk beschikt u over deze informatie maar soms moet u afgaan op informatie die ter beschikking is over de gehele branche. Trek een kredietinformatie, bijvoorbeeld bij www.creditsafe.nl. Dient u, bijvoorbeeld, producten te leveren aan een afnemer in financieel zwaar weer? Zorg dan dat u vooruitbetaald wordt! Hiermee voorkomt u dat u achteraan het rijtje schuldeisers komt te staan met slechts een (concurrente) vordering op een failliete partij. Zorg ook dat u een eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken. Op grond daarvan kunt u teruggave van uw onbetaalde goederen vorderen. Heeft u al betalingsafspraken gemaakt met deze afnemer? Treed dan met deze afnemer in overleg over een (tijdelijke) aanpassing van de betalingsvoorwaarden.

Houdt u er rekening mee dat in andere landen andere wetten en regels gelden
Het Coronavirus waart momenteel rond over de gehele wereld. Overal worden maatregelen genomen om deze crisis te lijf te gaan. Allereerst op het gebied van de volksgezondheid, maar zeker ook wat betreft de economische en financiële gevolgen ervan. Dit betekent dat, nog meer dan normaal, toepasselijke regels tussen landen kunnen verschillen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Wij zijn aangesloten bij een internationaal netwerk van advocatenkantoren (Cicero League of International Lawyers) met vestigingen over de hele wereld, en hebben dus een “kort lijntje” om vragen die u heeft over regels in een ander land gemakkelijk daar aan een advocaat voor te leggen.

Hou de maatregelen van de overheid in de gaten
Het kabinet gaat op 17 maart 2020 aan het einde van de middag of begin van de avond informatie verstrekken over steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en ZZP-ers. Maak gebruik van deze mogelijkheden en laat de overheid u door deze crisis heen helpen. Is dit niet mogelijk en heeft u advies en/of begeleiding nodig bij financiële problemen of een dreigende insolventie situatie? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij staan u, zeker ook in deze tijden van crisis, bij met advies en begeleiding.

Erik Braun en Karel Leenhouts
Bierman Advocaten

Tiel, 17 maart 2020, 15.00 uur

Bierman Advocaten feliciteert Atlantic Bridge met de recente investering in Axign B.V.

Gerelateerd bericht:

Bierman Advocaten feliciteert Atlantic Bridge met de recente investering in Axign B.V.