Executeur (vroeger executeur testamentair): de meest gestelde vragen

M.S. (Marith) Vos

M.S. (Marith) Vos

Geplaatst op

3 minuten

Een erflater kan in zijn of haar testament één of meer executeurs benoemen. Er wordt veelal gekozen voor iemand die dichtbij de erflater staat, zoals een familielid of vriend, maar er kan ook voor een professionele executeur worden gekozen. Deze executeur kan, bij het overlijden van de erflater, besluiten deze executeursbenoeming te accepteren of te weigeren. Pas na aanvaarding kan de executeur aan de slag. In dit artikel geven wij antwoord op de meest gestelde vragen rondom een executeur zijn.

Wat doet een executeur?

Een executeur is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit alles wat iemand achterlaat bij zijn overlijden, zoals een woning, inboedel, geld en eventuele schulden. De executeur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling en regelt een aantal praktische zaken.

Wat is de vergoeding voor een executeur?

Op grond van de wet komt een executeur een beloning toe van 1% van de erfenis. Hier kan bij testament van worden afgeweken.

Wat gebeurt er bij het ontbreken van een executeur?

Is in het testament geen executeur aangewezen of is er geen testament, dan moeten alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat één tegenwerkende of langzame erfgenaam voor problemen kan zorgen bij de afwikkeling van een nalatenschap. De benoeming van een executeur zorgt veelal voor een efficiëntere afwikkeling van een nalatenschap.

Wat is een verklaring van executele?

Indien gewenst kan er een verklaring van executele worden opgemaakt. Dit is een akte van de notaris waarmee aangetoond kan worden wie er executeur is in een nalatenschap en wat zijn bevoegdheden zijn. Dit is een andere verklaring dan de verklaring van erfrecht. Uit deze laatste verklaring blijkt wie de erfgenamen zijn en hoe zij de erfenis hebben aanvaard (zuiver of beneficiair).

Executeur: wat zijn de taken en bevoegdheden?

De executeur kan zelf ook erfgenaam zijn. Over de (wijze van) uitoefening van de taken van de executeur, of over zijn loon en/of de door hem gemaakte kosten, ontstaat geregeld verschil van mening met de erfgenamen. Daarom is het van belang om te weten wat je van een executeur mag verwachten.

In de wet staat dat de executeur tot taak heeft de nalatenschap te beheren en het nodige te doen om de nalatenschap af te wikkelen. Bij testament kan deze taak worden aangepast.

Wat zijn de taken van een executeur?

De belangrijkste taak van een executeur is het maken van een boedelbeschrijving. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden van de erflater op het moment van zijn of haar overlijden. Daarnaast dient een executeur de schulden van de nalatenschap te voldoen en kan hij bezittingen verkopen als dit noodzakelijk is om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Overige taken van een executeur zijn:

  • het regelen van de begrafenis of crematie;
  • het overnemen van de administratie;
  • het plannen van taxaties van bezittingen (woning/inboedel/sieraden) en;
  • ervoor zorgen dat de fiscale aangiften gedaan zijn en het afgeven van legaten.

 

Executeur: drie soorten

De taken van een executeur kunnen omvangrijker worden wanneer in het testament is bepaald dat de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is. In dat geval mag de executeur zelfstandig de nalatenschap verdelen. Dit kan zonder de medewerking van de erfgenamen. Dit is een vergaande verantwoordelijkheid, waarbij rekening dient te worden gehouden met alle erfgenamen. Ook kunnen de taken van een executeur beperkt zijn tot het regelen van de uitvaart.

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenamen?

De executeur vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen. Een erfgenaam is niet bevoegd de nalatenschap te beheren wanneer er een executeur is.

Als erfgenaam kan je van de executeur verwachten dat deze zijn taak op een zorgvuldige en voortvarende manier uitvoert, waarbij periodiek overleg plaatsvindt met de erfgenamen en deze geïnformeerd worden over de stand van zaken. De executeur moet aan een erfgenaam alle gewenste inlichtingen over de uitvoering van zijn taak geven.

 

Eindigen executeurschap: wanneer is dat?

In de wet staan zes momenten waarop de taak van een executeur eindigt. Zodra de taak van de executeur is volbracht, is deze verplicht om aan de erfgenamen rekening- en verantwoording af te leggen.

Niet goed functioneren executeur
Ben u niet tevreden over de wijze waarop de executeur zijn taak uitoefent? Probeer duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de executeur zijn taak uitoefent door het stellen van concrete vragen.

Wanneer vanuit de executeur onvoldoende toelichting volgt en het onduidelijk blijft waarom de executeur bepaalde keuzes maakt, is het mogelijk om de executeur door de kantonrechter te laten ontslaan. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als de executeur geen overleg pleegt of onvoldoende informatie verstrekt aan de erfgenamen of;
  • wanneer een executeur meer doet dan waartoe hij op grond van de wet en het testament bevoegd is.

 

Hulp bij executele of vragen over executeurschap?

Bent u betrokken bij een nalatenschap en twijfelt u over de bevoegdheden van de executeur of bent u ontevreden? Of bent u executeur en dreigt er een geschil met de erfgenamen over de wijze waarop u uw taak als executeur uitoefent? Wij informeren u graag over de concrete mogelijkheden en staan u graag bij.

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer overlijdt?

Gerelateerd bericht:

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer overlijdt?