Erfrecht-1300x562

Erfrecht

Verdeling van erfenis en nalatenschap

Een nalatenschap gaat regelmatig gepaard met conflicten. Daardoor komen de familieverhoudingen onder druk te staan. Als ervaren advocaten en mediators maken wij ons hard om verdere escalaties te voorkomen en een nalatenschap voor alle partijen acceptabel af te wikkelen.

 

De rol van een advocaat bij een nalatenschap

Als een dierbare overlijdt en bezittingen verdeeld moeten worden, krijgt u te maken met het erfrecht. Wanneer de afronding van een nalatenschap gepaard gaat met onenigheid en geschillen, is het inschakelen van een erfrechtadvocaat van cruciaal belang. Een erfrechtadvocaat weet precies welke juridische stappen moeten worden genomen en kent de mogelijkheden en beperkingen binnen de wettelijke bepalingen. Een erfrechtadvocaat is uw vraagbaak, luisterend oor, adviseur én uw uitvoerend specialist.

 

Hoe wordt een nalatenschap verdeeld?

Om een nalatenschap goed te verdelen, doorlopen wij samen met u de volgende stappen:

 1. bepalen van de erfgenamen;
 2. bepalen of nalatenschap (beneficiair) aanvaard of verworpen wordt;
 3. vaststellen van de omvang van de nalatenschap, schulden en eventuele vorderingen;
 4. verdelen dan wel vereffenen van de nalatenschap (bij een beneficiaire aanvaarding).

Pas als de (beneficiaire) erfgenamen en overige gerechtigden in beeld zijn gebracht en de omvang van de nalatenschap is bepaald kan worden overgegaan tot afwikkeling van de nalatenschap. Juist het vaststellen van de precieze omvang van de nalatenschap en wie waartoe gerechtigd is, levert in de praktijk vaak conflicten op. In die situaties behartigen wij de belangen van een of meerdere erfgenamen/belanghebbenden. Wij adviseren en begeleiden bij het bereiken van een onderlinge regeling. Is een compromis niet mogelijk, dan vertegenwoordigen wij u deskundig in een procedure bij de rechtbank.

 

Nalatenschapsmediation

Zitten de erfgenamen niet op een lijn, maar zijn zij wel bereid om daarover met elkaar in overleg te treden, dan kan een nalatenschapsmediator worden ingeschakeld. Onder begeleiding van de mediator kan dan gezamenlijk naar een voor ieder passende regeling worden gezocht. De advocaten en mediators van Bierman Advocaten kijken niet alleen naar de juridische aspecten, maar ook naar wat er aan het conflict ten grondslag ligt.

 

Bierman advocaten: onmisbaar bij een goede afwikkeling

Wij hebben jarenlange ervaring in het erfrecht en bieden vakkundige begeleiding in het vaak complexe samenspel van persoonlijke, juridische en zakelijke belangen. Wij zorgen voor de juiste mix van gespecialiseerde juridische kennis van het erfrecht met gevoel voor de emotionele aspecten en familieverhoudingen.

Heeft u te maken met een nalatenschap en wilt u hulp bij een juiste afwikkeling ervan?

Wij adviseren u rondom de bepalingen in het testament én de wettelijke bepalingen. Welke stappen u kunt nemen en welke (on)mogelijkheden er zijn vertellen wij u graag in een kennismaking. Laagdrempelig en vrijblijvend. 

Waar kunnen wij u mee helpen?

Marith Vos is het aanspreekpunt voor erfrecht.

M.S. (Marith) Vos

Marlinde de Vos-van der Eijk is het aanspreekpunt voor erfrecht.

M.A. (Marlinde) de Vos-van der Eijk

‘Wij begeleiden u vakkundig in het vaak complexe samenspel van persoonlijke, juridische en zakelijke belangen. Dit doen wij met de juiste mix van gespecialiseerde juridische kennis van het erfrecht en een goed gevoel voor de emotionele aspecten en belangen.’

 


Veel gestelde vragen over erfrecht

Ben ik een erfgenaam of niet?

U kunt erven via de wettelijke regeling of via een testament. Bij het Centraal Testamentenregister kunt u opvragen of iemand die is overleden een testament had. U kunt ook vragen of de notaris dit voor u doet.

Wat staat er in een testament?

Uit een testament kan worden opgemaakt wie de erfgenamen zijn. Ook kan hieruit worden opgemaakt welk gedeelte van de nalatenschap zij erven. Een testament schrijft ook voor hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Omdat het erfrecht in 2003 aanzienlijk is gewijzigd, is het van belang om rekening te houden met het moment waarop het testament is opgesteld en wanneer de nalatenschap is opengevallen. Het oude erfrecht kan immers (gedeeltelijk) van toepassing zijn.

Wat moet ik doen als er geen testament is opgesteld?

Wanneer de overledene (erflater) geen testament heeft opgemaakt, is de wettelijke regeling van toepassing. Uit ‘eigen hoofde’ erven achtereenvolgens:

 1. de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot van de erflater en zijn/haar kinderen
 2. de ouders van de erflater samen met zijn boers en zussen
 3. de grootouders van de erflater
 4. de overgrootouders van de erflater
   

Verder kan er sprake zijn plaatsvervulling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een broer die eigenlijk zou erven overleden is voordat de erflater overlijdt. In dat geval vervullen zijn kinderen zijn plaats. Zij erven gezamenlijk het bedrag dat aan hun vader toe zou komen indien hij nog had geleefd.

Ik ben erfgenaam, wat moet ik doen?

Als erfgenaam kunt u de nalatenschap (1) zuiver aanvaarden, (2) aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel ‘beneficiaire aanvaarding’ genoemd) of (3) verwerpen.

 1. Bij zuivere aanvaarding bent u in beginsel met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Dit is derhalve zelden een verstandige keuze.
 2. Bij een beneficiaire aanvaarding kunnen eventuele schulden enkel worden verhaald op goederen van de nalatenschap. Het verhalen van schulden op uw eigen vermogen is dus niet mogelijk. De nalatenschap dient vervolgens te worden vereffend.
 3. Door verwerping geeft u aan dat u geen aanspraak wenst te maken op de nalatenschap. Dit kan verstandig zijn wanneer duidelijk is dat de nalatenschap negatief is. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, moet u –om er voor te zorgen dat zij ook verwerpen– toestemming aan de kantonrechter worden gevraagd.
Ik ben onterfd, wat nu?

Wanneer u door één van uw ouders onterfd bent, kunt u desondanks aanspraak maken op een deel van de nalatenschap.

Het gedeelte waar u recht op heeft wordt de ‘legitieme portie’ genoemd. Deze wordt berekend door uit te gaan van de nalatenschap plus bepaalde schenkingen. Ook worden bepaalde schulden in aanmerking genomen. Vervolgens dient bekeken te worden welk aandeel u op grond van de wet op de nalatenschap zou hebben. Zijn er op basis van het wettelijk erfrecht drie erfgenamen, dan is uw legitieme portie de helft van 1/3e deel van de nalatenschap. U dient in ieder geval binnen vijf jaar een beroep te doen op uw legitieme portie. De legitieme portie is een aanspraak in geld. U heeft geen recht op goederen van de nalatenschap.

Hoe wordt een nalatenschap verdeeld?

Wanneer duidelijk is wie de erfgenamen zijn en wat de omvang van de nalatenschap is, wat de schulden, legaten en eventuele legitieme vorderingen zijn, kunnen de erfgenamen overgaan tot verdeling van de nalatenschap.

Alle erfgenamen dienen de waarde van hun aandeel in de nalatenschap in geld of goederen te ontvangen. De erfgenamen verschillen echter vaak van mening over de waarde van de goederen. In dat geval dient in eerste instantie gekeken te worden of er in onderling overleg tot een regeling kan worden gekomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de rechter de verdeling, dan wel de wijze waarop er verdeeld dient te worden, moeten vaststellen. Wij kunnen u zowel in dit overleg als bij een procedure bij de rechtbank van deskundige bijstand voorzien. 

Er is ruzie over de erfenis, hoe nu verder?

Wanneer het u als erfgenaam niet lukt om samen met de andere erfgenamen tot een verdeling van de nalatenschap te komen, kan dit (familie) verhoudingen onder druk zetten. Dit is spijtig. Wij adviseren u over uw positie en bepalen graag met u een plan van aanpak.

Wat is een executeur?

Een erflater kan in zijn testament één of meer executeurs benoemen. Deze heeft tot taak de nalatenschap te beheren en het nodige te doen om de nalatenschap af te wikkelen. 

Tot de taken van de executeur behoren onder meer het maken van een boedelbeschrijving en het informeren van erfgenamen. De executeur kan zelf ook erfgenaam zijn. Wanneer de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is dan mag hij zelfstandig de nalatenschap verdelen. Over de uitoefening van de taken van de executeur, of over zijn loon en/of de door hem gemaakte kosten, ontstaat soms verschil van mening met de erfgenamen. Wij staan u in dat geval graag bij. 

Hoe werkt een vereffening?

Vereffenen van een nalatenschap is gericht op voldoening van de schulden, voordat de nalatenschap wordt verdeeld. Van vereffening is in ieder geval sprake wanneer door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard. Zij zijn dan gezamenlijk vereffenaar. Ook in andere gevallen kan sprake zijn van een vereffenaar. De rechter kan deze benoemen op verzoek van één of meer erfgenamen.

Lees onze blogs over erfrecht

Wat gebeurt er met een onderneming als de ondernemer ove...

Lees meer

Vereffening van nalatenschappen: wat houdt dit in?

Lees meer

Stappenplan: wat te doen bij overlijden?

Lees meer

Bedrijfsopvolging in (familie)bedrijven: met welke erfre...

Lees meer

Executeur (vroeger executeur testamentair): de meest ges...

Lees meer

Kun je als nabestaande een testament aantasten?

Lees meer

Kosteloos advies tijdens ‘Dag van het Erfrecht’ op 17 ju...

Lees meer

Onterven en de legitieme portie: waar heeft u recht op?

Lees meer

Beneficiaire aanvaarding: hoe werkt vereffening van een ...

Lees meer