Oproepovereenkomsten: de wijzigingen per 1 juli 2021

Sectie Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht

Geplaatst op

2 minuten

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft veel gevolgen gehad voor oproepovereenkomsten. Zo werden werkgevers verplicht om een aanbod vaste arbeidsomvang te doen na twaalf maanden en werd een oproeptermijn van vier dagen ingevoerd. Met name de verplichting tot het doen van een aanbod vaste arbeidsomvang heeft voor veel werkgevers geleid tot grote administratieve druk en onduidelijkheid. Want wanneer moest de vaste arbeidsomvang ingaan? En hoe lang is de maximale bedenktijd van een werknemer om op dit aanbod in te gaan? Onduidelijkheden die het kabinet heeft proberen weg te nemen door per 1 juli 2021 twee wijzigingen door te voeren met de Verzamelwet SZW. Welke wijzigingen dit zijn, leest u hieronder.  

 

Hoe zat het ook alweer met de oproepovereenkomst? 

In artikel 7:628a lid 9 BW is een omschrijving gegeven van een oproepovereenkomst:  
 
“Van een oproepovereenkomst als bedoeld in dit artikel is sprake indien: 

  • de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid; of 
  • de werknemer op grond van artikel 7:628 lid 5 of 7 BW of artikel 7:691 lid 7 BW geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht” 


Voorbeelden van een oproepovereenkomst zijn nulurenovereenkomsten en de min-maxovereenkomsten. Als aan de definitie van de oproepovereenkomst wordt voldaan, moeten werkgevers zich sinds 1 januari 2020 aan strengere regels houden.
 

Oproeptermijn  
Zo moet een oproepkracht minimaal vier dagen (tenzij verkort bij cao) van tevoren schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen. Wordt een oproepkracht later opgeroepen, dan hoeft deze niet in te gaan op de oproep (mag natuurlijk wel). Wordt de oproep binnen de termijn van vier dagen (of verkort bij cao) ingetrokken, dan heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren waarvoor deze oorspronkelijk is opgeroepen. 

Aanbod vaste arbeidsomvang 
Daarnaast is de werkgever steeds verplicht om als de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, de oproepkracht binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. De aangeboden vaste arbeidsomvang moet gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van arbeid over de voorafgaande 12 maanden (waar wordt uitgegaan van verloonde uren). De oproepkracht heeft vervolgens minimaal één maand de tijd om het aanbod te accepteren. Wanneer de vaste arbeidsomvang in moet gaan, is niet vastgelegd.  

Let op: weigert de oproepkracht het aanbod vaste arbeidsomvang? Leg dit dan goed vast om een loonvordering te voorkomen. Ook moet de werkgever na wederom 12 maanden wéér een nieuw aanbod vaste arbeidsomvang doen. 

 

Wijzigingen per 1 juli 2021 

Om onduidelijkheden rondom het doen van een aanbod vaste arbeidsomvang weg te nemen, heeft het kabinet in de Verzamelwet SZW een tweetal wijzigingen opgenomen voor oproepovereenkomsten: 

  1. Het aanbod betreft een vaste arbeidsomvang die uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand ingaat. Werkgever en oproepkracht mogen wel afspreken dat de vaste arbeidsomvang eerder ingaat. Een dergelijke afspraak mag niet gemaakt worden om de vaste arbeidsomvang later in te laten gaan.
  2. De termijn voor aanvaarding van het aanbod is voor de oproepkracht één maand (en dus niet langer ten minste één maand). 


Het voorgaande betekent dat de werkgever in de dertiende maand het voorstel tot een vaste arbeidsomvang moet doen. Vervolgens heeft de oproepkracht vanaf de datum van het aanbod één maand de tijd om het aanbod vaste arbeidsomvang te accepteren. Wordt niets afgesproken over de datum waartegen de vaste arbeidsomvang ingaat, dan zal dit de eerste dag van de vijftiende maand zijn. 
 

Conclusie 

Ook anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de WAB zijn werkgevers nog verplicht om een aanbod vaste arbeidsomvang te doen aan oproepkrachten. Doe dit tijdig en leg alles goed vast. Heeft u vragen hoe u de vaste arbeidsomvang moet berekenen of hoe u het aanbod vorm moet geven? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers

Gerelateerd bericht:

Waarom het Deliveroo-arrest belangrijk is voor ondernemers met zzp’ers