Herziening UAV-GC 2020 ter visie gelegd

K.J.T. (Karel) Boersma

K.J.T. (Karel) Boersma

Geplaatst op

3 minuten

Al enkele jaren wordt gesproken over de herziening van de Uniforme Administratieve Voorwaarde voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC). In februari 2021 is de geactualiseerde versie UAV-GC 2020 door het CROW ter visie gelegd[1]. In dit artikel worden een aantal van de doorgevoerde wijzigingen besproken waarbij dieper wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de door hem verstrekte informatie.

Inleiding

De UAV-GC is eind jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en de eerste versie werd in 2000 gepubliceerd. De UAV-GC bestaat uit een Basisovereenkomst met daar bij algemene voorwaarden, de UAV-GC. Het kenmerk van deze overeenkomst is dat deze, anders dan andere contractmodellen, geen vaste verdeling kent van verantwoordelijkheden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtgever bepaalt in hoeverre hij of de opdrachtnemer voor het ontwerp zorg dient te dragen. Daarnaast kent de UAV-GC ook de mogelijkheid om het meerjarig onderhoud aan de opdrachtnemer op te dragen.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen met de UAV-GC heeft er in 2005 een herziening plaatsgevonden. Nu ligt een nieuwe herziening voor.

Belangrijkste wijzigingen

Informatieverstrekking

Omdat er bij een UAV-GC contract geen uitgewerkt ontwerp van het te realiseren werk is in de vorm van bijvoorbeeld een bestek, is een goede informatie uitwisseling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van groot belang. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer niet alleen over zijn bouwbehoefte te informeren, maar ook andere relevante informatie verstrekken. De UAV-GC bepaalt dat de Opdrachtgever informatie moet verstrekken waarover hij beschikt, voor zover dit noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen om het werk conform de overeenkomst de realiseren. Informatie die algemeen beschikbaar is en informatie waar de Opdrachtnemer al over beschikt, hoeft de Opdrachtgever niet te verstrekken.

Omdat er veel waarde wordt gehecht aan een goede informatie uitwisseling is met § 2a een nieuwe bepaling aan de UAV-GC 2020 toegevoegd. Voorafgaand aan en tijdens het verrichten van de Werkzaamheden stellen Partijen zich proactief op en communiceren zij met elkaar, aldus deze nieuwe bepaling.

Verder bepaalt de UAV-GC dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte informatie. Om aan deze verantwoordelijkheid te ontkomen verstekken sommige opdrachtgevers geen dan wel zo weinig mogelijk informatie of verstrekken zij dit onder voorbehoud.

Over de verantwoordelijkheid voor verstrekte informatie is de rechtspraak duidelijk. De opdrachtgever is verantwoordelijk door de door hem verstrekte informatie, ook al wordt daarbij vermeld dat dit slechts ‘informatief’, ‘ter indicatie’ of ‘niet bindend’ is.

Naast de algemene regel dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor onvolledige informatie (zie § 3 lid 3 UAV GC 2020) verruimd. Paragraaf 3 lid 3 komt als volgt te luiden:

“De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen dan wel onvolledige informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie van het Werk of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt van die welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, de inhoud en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval redelijkerwijs had mogen verwachten.”

Deze bepaling, in combinatie met het vierde lid van deze paragraaf, toont een grote gelijkenis met paragraaf 29 van de UAV 2012.

Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op een aantal punten gewijzigd. Zo is in artikel 13 van de Basisovereenkomst de mogelijkheid opgenomen om de aansprakelijkheidsregeling van artikel 7:758 lid 4 BW, die inwerking treedt met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, te volgen of daarvan af te wijken.

Daarnaast wordt de regeling over de omvang van aansprakelijkheid aangepast. Zo wordt de omvang van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade zowel voor als na de oplevering beperkt. Verder bedraagt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gebreken die zich de eerste twee jaar na oplevering manifesteren 100% van de overeengekomen prijs, na twee jaar is deze aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de overeengekomen prijs (zie § 28a en 28b UAV-GC 2020).

Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer

De regeling omtrent de wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer wordt verduidelijkt. Verder zijn de noodzakelijke wijzigingen – die overigens worden aangemerkt als door opdrachtgever opgedragen wijzigingen – nu ondergebracht in deze paragraaf (zie § 15 lid 6 UAV-GC 2020). Dit betreft verder geen inhoudelijke wijziging.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De terminologie inzake publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen wordt verkort tot “toestemmingen” en de regeling wordt uitgebreid met een risicoregeling als de verwachting bestaat dat een verleende toestemming alsnog zal worden vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden zal worden voorzien toestemmingen niet zullen worden verleend (zie § 10 lid 9 UAV-GC 2020).

Intellectuele eigendomsrechten

De regeling over intellectuele eigendom wordt aangepast om hergebruik van geoctrooieerde uitvindingen mogelijk te maken (zie § 40 a en § 40 b UAV-GC 2020). Als een van partijen voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst voorziet dat dit aan de orde kan komen, is het goed om hiermee rekening te houden en/of daarover nadere afspraken te maken.

Conclusie

De ter visie gelegde herziening bevat geen inhoudelijke wijzigingen. Op slechts ondergeschikte punten wordt een aanpassing voorgesteld. Gelet op de lange tijd dat de herziene versie op zich heeft laten wachten had ik meer aanpassingen verwacht. Bijvoorbeeld over de minimaal door de Opdrachtgever te verstrekken informatie op het gebied van bijvoorbeeld de bodemgesteldheid. Verder is het jammer dat geen aandacht is besteed aan de ‘twee fasen’ opdrachtverlening waarbij de prijsvorming in twee fasen plaatsvindt.

Het is nu afwachten hoe met de op- en aanmerkingen wordt gedaan naar aanleiding van de ter visielegging. De publicatie van de UAV-GC 2020 staat voor medio dit jaar gepland


[1] Het CROW heeft op haar website de teksten van de geactualiseerde UAV-GC ter visie gelegd. Op haar website (https://www.crow.nl/thema-s/contracteren/uav-en-uav-gc/tervisielegging-uav-gc-2020) zijn de teksten te vinden van de herziene Model Basisovereenkomst, UAV-GC 2020 en de toelichting daarop.

 

Het artikel 'Herziening UAV-GC 2020 ter visie gelegd' is gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 4, 4 mei 2021.

 

Meerwerk: de waarschuwingsplicht van de aannemer verduidelijkt

Gerelateerd bericht:

Meerwerk: de waarschuwingsplicht van de aannemer verduidelijkt